Warunki użytkowania

1. Terminy
Zapisując się do Szkoły Akademii Cross-Border, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji.

Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek warunkiem, nie powinieneś dołączać do Szkoły. Materiały zamieszczone na stronie są chronione odpowiednimi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych.

2. Licencja na użytkowanie
Akademia Cross-Border nie udziela pozwolenia na pobieranie jakichkolwiek materiałów należących do Szkoły nawet dla własnego, niekomercyjnego użytku. Zabrania się kopiowania, powielania i udostępniania materiałów. Prezentacje będą dostępne w serwisie przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia konferencji, dlatego uczestnicy mają prawo do wielokrotnego ich przeglądania za pośrednictwem platformy Teachable.

3. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
Akademia Cross-Border podejmuje wszelkie stosowne działania mające na celu zapewnienie rzetelności udostępnianych materiałów. Jednak użytkownik, zapisujący się do Szkoły, akceptuje fakt, że Akademia Cross-Border nie daje żadnych gwarancji w zakresie dokładności, wiarygodności oraz aktualności na wszystkie materiały, informacje oraz usługi udostępnianie w obecnym stanie na platformie, w tym m.in. nie gwarantuje powodzenia handlowego, przydatności do określonego celu ani braku naruszenia praw osób trzecich.

4. Ograniczenia
Akademia Cross-Border, ani podmioty powiązane, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, uszczerbki, w tym m.in. za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wtórne i pieniężne straty, utracone korzyści i zyski lub za szkody powstałe wskutek utraty danych albo zakłócenia działalności biznesowej wynikające z korzystania ze Szkoły y lub z braku możliwości korzystania z niej.


5. Linki
W Szkole mogą znajdować się linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie niepowiązane z Akademią Cross-Border. Umieszczenie jakiegokolwiek linku do takich stron internetowych osób trzecich nie świadczy o zatwierdzeniu przez Szkołę tych stron internetowych, i nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek witrynę osób trzecich połączoną z tą Szkołą. Akademia Cross-Border nie weryfikuje wszystkich stron internetowych połączonych z platformą i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, poprawność i rzetelność jakichkolwiek stron zewnętrznych lub innych witryn powiązanych ze Szkołą. Korzystanie z linków do jakichkolwiek zewnętrznych stron lub witryn osób trzecich odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

6. Zmiany warunków korzystania z witryny
Szkoła może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej strony internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Korzystając z tej strony internetowej wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych Warunków użytkowania.